Risk_free

Dapatkan 50% Bonus Untuk Ahli Baru

Claim Now Maklumat Lanjut
wb100

Bonus 100% Penuh Keliaran deposit MYR200 dan Percuma MYR200!

Claim NowMaklumat Lanjut
wb338pct

Cabutan Bertuah - Yamaha Y15ZR Menanti Anda!

Maklumat Lanjut
ucb

10% Tanpa Had adalah senang dan seronok!

Claim NowMaklumat Lanjut
unlimitedDailyInstanctCashback

Rebat Mingguan Tanpa Had

Maklumat Lanjut
M2M_New

Program M2M - Rujuk member dan dapat 20% Bonus!

Claim NowMaklumat Lanjut
birthday_blessing

FUN88 Berkat Hari Jadi

Claim Now Maklumat Lanjut

Promotion Illustration

Terma & Syarat Promosi

1. Pelanggan hendaklah berusia lebih daripada 18 tahun, atau usia dewasa di rumah bidang kuasa pelanggan, mempunyai keupayaan mental untuk mengambil tanggungjawab untuk tindakan pelanggan sendiri dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat www.FUN88my.com berhak pada bila-bila masa membatalkan apa-apa transaksi yang melibatkan ahli dibawah umur.

2. Semua bonus yang ditawarkan adalah bertujuan untuk pelanggan rekreasi sahaja. Akaun yang dikenalpasti atau disyaki sebagai jenis bukan rekreasi bermain atau gaya taruhan atau kerjasama antara pihak-pihak lain, tidak layak untuk promosi ini dan tertakluk kepada apa-apa bonus yang dianugerahkan ditambah dan kemenangan untuk dibatalkan pada budi bicara www.FUN88my.com

3. Anda hanya dibenarkan satu akaun yang aktif di laman web ini. www.FUN88my.com mempunyai hak untuk memerhatikan ahli-ahli untuk memastikan tiada kewujudan akaun- akaun lain. Sekiranya didapati bahawa anda telah membuka lebih daripada satu akaun, semua akaun akan ditutup tanpa notis. FUN88my.com mempunyai hak untuk menolak akses kepada sesiapa pun. Semua Tawaran adalah terhad kepada hanya satu akaun bagi setiap individu, Keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

4. Dalam semua promosi, peraturan yang ketat akan dikuatkuasakan terhadap penyalahgunaan akaun berganda. FUN88my.com boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan apa aktiviti tersebut merangkumi penyalahgunaan akaun berganda.

5. Sebelum syarat rollover promosi dipenuhi, jumlah deposit itu bersama dengan Bonus dan apa-apa kemenangan yang diperuntukkan, tidak dibenarkan membuat pengeluaran.

a. Jika ahli telah memohon untuk bonus promosi, tetapi sebelum bonus dikreditkan dalam akaun:

  • Jika baki akaun tidak mencukupi untuk memenuhi syarat-syarat perolehan bonus; www.FUN88my.com mempunyai hak untuk meminta ahli membayar baki atau membuat deposit baru sebanyak jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.
  • Permintaan Pengeluaran Wang; www.FUN88my.com berhak untuk menolak pengeluaran jika tidak memenuhi syarat perolehan promosi. Pelanggan boleh membuat permintaan pengeluaran semula setelah syarat-syarat perolehan promosi dipenuhi.

b. Jika bonus promosi telah dikreditkan dalam akaun ahli dan ahli membuat satu atau lebih pertaruhan, permintaan ahli untuk membatalkan atau menarik balik bonus yang membolehkan ahli membuat pengeluaran tidak akan dilayan, melainkan ahli memenuhi syarat-syarat perolehan promosi .

6. Hanya pertaruhan yang menjana pulangan kemenangan / kerugian akan menyumbang kepada memenuhi syarat-syarat rollover promosi. Pertaruhan yang tidak sah / dibatalkan/pertaruhan seri tidak akan dikira.

7. Melainkan dinyatakan dengan jelas sebaliknya dalam terma mana-mana promosi , hanya 50% daripada jumlah perolehan dikira pada Produk Playtech ( S8star, Rollex, Lpe88 and Newtown ) mana-mana permainan Baccarat ( semua variasi ) , hanya 25 % daripada jumlah perolehan dikira pada mana-mana permainan Roulette ( semua variasi ), jumlah perolehan juga tidak akan diambil kira pada permaianan Fishing World dalam MaxBet (IBCBet), ditambah dengan 50% RNG Games. Slot akan dikira dalam keperluan pertaruhan bonus.

8. .Pertaruhan dibuat di bawah (Decimal ganjil 1.5; Hong Kong ganjil 0,5; Melayu Positif Ganjil 0.5; Indo Ganjil -2.0; AS Odds -200) dan pertaruhan tidak sah, seri, dibatalkan, atau dibuat untuk pihak lawan dengan hasil yang sama tidak akan dikira dalam syarat- syarat rollover.

9. Jika menjumpai simbol [*] pada bonus atau butiran promosi dan pengiklanan dalam www.FUN88my.com, symbol tersebut mewakili maksud 'Terma dan Syarat'.

10. Tertakluk kepada Fasal 5 di atas, setelah bonus telah dikreditkan ke dalam akaun ahli, www.FUN88my.com mempunyai budi bicara mutlak untuk meluluskan atau menolak permintaan ahli untuk menukar promosi, membatalkan bonus, atau membuat pengeluaran wang tanpa melengkapkan syarat rollover. Apa-apa kelulusan yang diberikan akan tertakluk kepada denda yang dikenakan ke atas deposit, jumlah bonus ditarik balik dan apa-apa kemenangan terakru sebelum permintaan itu akan dibatalkan.

11. Melainkan dinyatakan sebaliknya, pelanggan tidak layak untuk mengambil bahagian dalam sebarang promosi www.FUN88my.com serentak lain.

12. Sebarang bonus dan kemenangan tidak boleh dipindah milik kepada akaun lain melainkan jika pada budi bicara www.FUN88my.com

13. www.FUN88my.com berhak untuk meminta pelanggan menyediakan dokumentasi yang mencukupi bagi kita untuk mengesahkan identiti pelanggan sebelum kami mengkreditkan apa-apa bonus ke akaun beliau.

14. Jika syarat-syarat untuk mana-mana tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun ; tidak dipatuhi; didera; atau terdapat bukti siri pertaruhan yang diletakkan oleh pelanggan atau kumpulan pelanggan tanpa mengira hasilnya; atau terdapat pakatan sulit dalam apa-apa bentuk lain; atau dari penggunaan satu akaun; yang disebabkan oleh bonus promosi atau mana-mana tawaran promosi menyebabkan keuntungan pelanggan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan; www.FUN88my.com berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut bonus dan semua kemenangan. Pampasan akan di kenakan kepada pelanggan atau akaun pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran. Sebagai penghalang punitif dan sebelumnya kepada potongan bonus atau bonus tambah kemenanangan dan kos pentadbiran, baki yang tinggal di dalam akan tertakluk kepada perolehan yang 100% masing-masing, sebelum mana-mana pengeluaran adalah dibenarkan.

15. Sekiranya pertikaian timbul dalam semua perkara yang berhubungan dengan pemberian bonus dan / atau Terma dan Syarat dalam Promosi, keputusan muktamad akan dibuat oleh FUN88my.com. Keputusan yang dibuat adalah muktamad dan tidak tertakluk kepada semakan atau rayuan oleh mana-mana pelanggan atau pihak ketiga.

16. Dengan menyertai Promosi ini, pelanggan bersetuju untuk melepaskan, menunaikan dan tidak berniat, Syarikat, FUN88my.com, wakil undang-undang mereka, syarikat gabungan, anak syarikat, agensi-agensi dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen-ejen mereka dari apa-apa kerosakan yang ditanggung atau kerugian yang dialami atau yang ditanggung, sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Promosi ini.

17. FUN88my.com merizabkan lagi hak eksklusif, yang boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai, mengubah, memberhentikan, membatalkan dan / atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

18. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara makna versi Bukan Bahasa Inggeris Promosi Terma dan Syarat-syarat Spesifik, maksud versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

19. Promosi ini sah hanya di mana yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan atau nasional yang berkenaan, dan di mana orang secara sah layak untuk mengambil bahagian di bawah undang-undang. Pelanggan mengakui bahawa www.FUN88my.com beroperasi daripada bidang kuasa di mana ia berlesen, dikawal selia dan undang-undang dibenarkan untuk membuat promosi itu, dan FUN88my.com akan berusaha dan tidak menggalakkan dalam bidang kuasa dilarang atau kepada pelanggan di, atau dari bidang kuasa dilarang. Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan undang-undang tempatan atau nasional sebelum mengambil bahagian dalam promosi www.FUN88my.com. Dengan menyertai promosi itu, pelanggan waran bahawa dia telah mendapatkan nasihat undang-undang dan / mengenali undang-undang yang berkenaan untuk mengesahkan bahawa penyertaannya tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.
 


Kembali ke atas